We are
highly
sensitive

Ochrana Osobných Údajov

Ochrana osobných údajov osôb, ktoré sú v kontakte s o.z. VyDuMamky

Prevádzkovateľ:

Názov: VyDuMamky

Sídlo: Furdekova 2, 851 03 Bratislava

IČO: 54 231 221

Štatutárny orgán: Katarína Žilák

e-mailový kontakt: katarina.zilak@vydumamky.sk

telefonický kontakt: +421 908 641 916

registrácia o.z. na Ministerstve vnútra: 6.12.2021 pod číslom  VVS/1-900/90-62672


Pri spracuvávaní a uchovávaní Vašich osobných dát sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); poznáte ako GDPR a zákonom Slovenskej republiky – č. 118/2018 o ochrane osobných údajov

Pri aktivitách našeho o.z. VyDuMamky (ďalej len naše o.z.) prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ďalej spracúvame a uchovávame. Radi Vám v texte nižšie povieme, ako s nimi narábame, čo s nimi robíme, komu ich sprístupňujeme a ako dlho ich uchovávame. Rovnako dostanete informácie o Vašich právach v oblasti spracúvania údajov.


Prečo vlastne spracovávame Vaše údaje?

Ak máte záujem o informácie o aktivitách, témach, novinkách, ktoré pripravuje naše o.z., je nevyhnutné mať formu kontaktu, prostredníctvom ktorého dokážeme komunikovať. Rovnako tak v prípade, ak sa rozhodnete podporiť naše aktivity, je pre nás dôležité, aby sme ostali v kontakte a mohli Vás informovať o využití prostriedkov.


Aké údaje spracovávame?

Spracovávame len údaje, ktoré ste nám poskytli, napr. meno, priezvisko, emailová adresa, či telefonický kontakt. 

 • ak nás podporíte priamym vkladom na náš účet, budeme spracovávať Vaše meno a priezvisko, ak bude viditeľné v Internet bankingu a tiež číslo Vášho účtu
 • prostredníctvom návštevy našej stránky www.vydumamky.sk sa na náš server prenášajú dáta, ktoré sú dôležité na zlepšovanie našich aktivít, aby ste mali lepšiu užívateľskú skúsenosť s našim webom. Tieto údaje dáta nevieme priradiť priamo k Vám, zaznamenávajú sa automaticky a spracovávame ich na základe Vášho súhlasu. Ide o tieto dáta:
  • IP adresa návštevníka
  • dátum a čas jeho návštevy
  • webová stránka, odkiaľ ste na náš web prišli
  • podstránky, ktoré ste na webe navštívili
  • typ a verzia Vašeho prehliadača a operačný systém, ktorý používate
 • ak s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram, LinkedIn, tak o Vás vieme Vaše meno, priezvisko, prípadne nick

Dĺžka spracovania Vašich údajov

Osobné údaje spracovávame len na nevyhnutnú dobu, ktorá sa rôzne líši.

 • ak ste sa rozhodli zdieľať s nami Váš osobný príbeh a nepošlete ho anonymne, spracovávame Vaše údaje až do doby odvolania Vášho súhlasu. Rovnako postupujeme aj v prípade, ak ste sa rozhodli obrátiť na nás s prosbou o konzultáciu
 • ak ste podporili činnosť našeho o.z. finančne, spracúvávame informácie o Vašom dare v účtovných dokladoch najdlhšie 10 rokov
 • ak chcete byť informovaní o našich aktivitách prostredníctvom Newsletteru, tak Vaše osobné údaje spracúvame do momentu Vašeho odhlásenia sa z Newslettru

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vychádzajúc z aktuálnych aktivít združenia, majú prístup k Vašim osobným údajom len členovia o.z. a spolupracovníci, ktorí vedia akým spôsobom s nimi pracovať a aké pravidlá dodržiavať. Vaše údaje nie sú poskytované tretím stranám (napr. marketingové aktivity, telemarketing a pod.) okrem nižšie spomenutých spoločností:

Ukladanie informácií o využívaní našich služieb – príjemcom údajov je Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Hromadná mailová komunikácia prostredníctvom služby MailChimp – služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Hostingová spoločnosť – Websupport

Darcovská platobná brána – Darujme.sk


Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom – t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. Ak áno, máte právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, na akú dobu spracúvame osobné údaje
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na výmaz – v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe Vašej žiadosti vaše osobné údaje vymazať
 • právo na obmedzenie spracúvania – ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať
 • právo na prenosnosť údajov – ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti.
 • právo uplatniť námietku – ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore so zákonom
 • právo podať sťažnosť – orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Uplatnenie vyššie uvedených práv alebo odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na info@vydumamky.sk.